wordpress - webdesign - webhosting

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

na oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679:

Na účely tohto dokumentu je prevádzkovateľom spoločnosť

Názov:  Miloš KURUC – Xcomp

Adresa:  Ružová ulica 139/103, Tlmače 93521

IČO:  40925838

Kontakt: info@mkx.sk

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

  1. Úvodné ustanovenia:

1.1 Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú osobné údaje spracúvané.

1.2 Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností pre zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.

1.3 Pri realizácii našej práce a povinností získavame vaše osobné údaje priamo od Vás.

1.4 Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom.

  1. Účely spracovania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov a osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu:

2.1
Účel: Objednávka služby na základe prihlášky alebo zápisu do kurzu.
Právny základ: Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno b) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy a Obchodný zákonník č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje: Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru (ak je iná ako adresa bydliska), e-mailová adresa, telefóne číslo.

2.2
Účel: Marketingová komunikácia s klientom.
Právny základ: Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno f) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa a § 13 ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
Osobné údaje: Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefóne číslo.

2.3
Účel: Vernostný program, potrebiteľská súťaž a uverejňovanie fotografií.
Právny základ: Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno a) zákona č.18/2018 Z.z. – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
Osobné údaje: Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, e- mailová adresa, telefóne číslo (prípadne ďalšie údaje v závislosti od poskytnutia výhod z vernostného programu alebo podmienok súťaže), fotografia.

2.4
Účel: Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov.
Právny základ: Právnym základom je § 13 ods.1 písmeno c) zákona č.18/2018 Z.z. – spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu napr.: Zákonník práce č. 311/2001 Zb. v znení neskorších predpisov. Ostatné predpisy sú uvedené v Oboznámení zamestnanca s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov a v Zázname o spracovateľských činnostiach.
Osobné údaje: Osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu sú uvedené v Oboznámení zamestnanca s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov a v Zázname o spracovateľských činnostiach a sú Vám k dispozícii na požiadanie alebo nás kontaktujte na e-mail.

  1. Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

vami zvolený dopravca, ktorý je oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje len na účely doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

  1. Doba uchovávania

Doba uchovávania osobných údajov je štandardne 5 rokov, ale podrobne je stanovená v registratúrnom poriadku a v zázname o spracovateľských činností. Na základe Vášho vyžiadania sú Vám k dispozícii na predajni, alebo nás kontaktujte na e-mail.

  1. Bezpečnostné opatrenia.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

  1. Práva dotknutých osôb:

6.1 Odvolať súhlas – v prípadoch, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na e-mailovej adrese, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu, alebo osobne v predajni. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

6.2 Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

6.3 Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

6.4 Právo na výmaz(na zabudnutie) – máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

6.5 Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

6.6 Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pre tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

6.7 Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

6.8 Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Na ďalšie otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov radi odpovieme na predajni alebo písomne po vyžiadaní na e-mailovej adrese prevádzkovateľa.